Book din lejebil nu

Hos One2move er det nemt og hurtigt at booke billige lejebiler

Generelle betingelser

Lejebetingelser

 1. Lejebilen skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved udlevering. Kontrakten kan kun forlænges af udlejer, og lejeren er erstatningspligtig for tab ved overskridelse af afleveringstidspunktet. Afleveres køretøjet udenfor normal åbningstid vil dette altid være på lejers ansvar. Undladelse af at aflevere køretøjet til aftalt tid falder under straffelovens §293.

 2. For at undgå unødig opkrævning af selvrisiko, bør lejer straks ved afhentning oplyse udlejer om eventuelle mangler eller skader, der ikke fremgår af skadesoversigten.

 3. Køretøjet må ikke benyttes:
  Til person- eller godstransport mod betaling, hverken direkte eller indirekte 
  Køretøjet må ikke benyttes til at trække eller slæbe et andet køretøj, herunder påhængsvogne af enhver art, medmindre andet er aftalt med udlejer.
  Til motorsportsarrangementer, til kørekursus, på motorbane eller lignende.
  Til entreprenørkørsel eller til formål som medfører større mekanisk slid, behov for rensning eller ekstra rengøring efter brug
  Til kørsel uden for fast vej eller plads 
  Af personer, som er under påvirkning af spiritus, narkotika eller medicin
  Af personer, som ikke er påført lejekontrakten 
  Til kørsel på genbrugspladser uden aftale med udlejer

 4. Benyttes køretøjet til uansvarlig kørsel jf. pkt. 3 eller hvis færdselsloven ikke er overholdt, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

 5. Lejeren anerkender udtrykkeligt sit personlige ansvar for at betale:
  De aftalte satser, forsikringspræmier, afgifter og skatter efter gældende lovgivning
  Gebyrer for eventuel levering og afhentning af lejer eller køretøj
  Alle bøder og rets omkostninger i forbindelse med parkerings-/færdsels- eller andre lovovertrædelser, som pålægges køretøjet under lejekontraktens gyldighedstid
  Advokatsalærer, påløbne inkassosalærer mm, som påføres udlejer 
  Udlejerens udgifter til i forbindelse med reparation af skade på køretøjet

 6. Lejeren forpligter sig til ved skader at oplyse navn og adresse på de implicerede parter samt på eventuelle vidner. Derudover forpligter lejeren sig til hurtigst muligt at kontakte udlejningsafdelingen og tilstille en udførlig beskrivelse af uheldet.

 7. Lejeren frigør ved sin underskrift udlejeren for ethvert ansvar på enhver genstand, som lejeren eller andre måtte have efterladt, opbevaret eller transporteret i køretøjet.

 8. Udlejeren har truffet alle forholdsregler med henblik på at undgå mekaniske fejl ved køretøjet. Skulle sådanne fejl alligevel opstå, er udlejeren ikke ansvarlig derfor og ej heller for eventuelle følger deraf.

 9. Lejer er bekendt med at det lejede køretøj kan være udstyret med GPS tracking, der giver udlejer mulighed for til en hver tid at kunne lokalisere køretøjets position. Oplysninger indhentet via GPS kan bruges af udlejer, samt udleveres til tredje part herunder forsikringsselskaber og politimyndigheder.

 10. Ved uansvarlig brug, såsom kørsel med manglende olie/vand eller hærværk og misbrug af det lejede køretøj, vil det til enhver tid være lejerens ansvar at erstatte den fulde skade.

 11. Når lejer køber ekstra kilometer på forskud, er lejer ikke berettiget til at få kompensation for ubrugte kilometer. Dette gælder også når lejer ikke bruger de kilometer der måtte være inkluderet i lejen.

Forsikringsbetingelser

 1. Forsikringen dækker lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

 2. Ved enhver skade, skal lejer straks give udlejeren meddelelse herom. Anmeldelsen skal indeholde så fyldige oplysninger som muligt om den indtrufne skade. Lejer må ikke uden udlejers samtykke træffe aftale om betaling af erstatning eller udførelse af reparation.

 3. Lejer har ved enhver skade en selvrisiko på op til 15.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

 4. Forsikringen dækker den sikredes erstatningsansvar ved brug af lejebilen som køretøj med de summer, der er fastsat i færdselsloven.

 5. Forsikringen dækker, bortset fra nedennævnte tilfælde, enhver skade, der påføres det forsikrede køretøj samt tab af køretøjet ved tyveri. Dækningen omfatter, udover selve køretøjet, desuden fastmonteret tilbehør installeret af køretøjets ejer.

 6. Forsikringen dækker ikke:
  • Ansvar for transporteret gods
  • Kørsel uden for Europa
  • Skader på førerens person eller ting
  Skader som følge af jordskælv eller andre naturkatastrofer, krig, oprør, borgerlige uroligheder samt udløsning af atomenergi
  • Skader opstået, når køretøjet anvendes i strid med justitsministeriets bestemmelser om udlejning uden fører samt i situationer hvor lejeren har ført udlejningskøretøjet i strid med lejekontraktens bestemmelser
   Skader der er omfattet af lov om fragtaftaler ved international vejtransport. Udlejer har regres mod enhver, der efter færdselslovens §104 er ansvarlig for skade, og som har forvoldt denne med forsæt.
  • Skader på telefonanlæg såvel faste som bærbare samt udstyr hertil. 
  • Skader der alene opstår i og er begrænset til køretøjets mekaniske dele. Sådanne skader omfattes dog af kaskoforsikringen, hvis den er overgået køretøjet ved brand, eksplosion, kortslutning, lynnedslag, tyveri eller hærværk. 
  • Skader forvoldt med forsæt eller grov uagtsomhed, jfr. forsikringsaftalelovens §18. 
  Skader der måtte være indtrådt, mens køretøjet blev ført af en person, der ikke havde gyldigt kørekort eller ikke er anført på lejekontrakten som lejer eller medlejer. 
  • Skader der er sket fordi bilens fører var påvirket af alkohol, narkotika eller lignende jf. forsikringsaftalelovens §20.
  Skader opstået ved at køretøjet er blevet ført i strid med lejekontraktens bestemmelser herom. Har udlejer måttet betale en skade, der ikke er omfattet af forsikringen, har udlejningsselskabet regres for de afholdte udgifter.
  • Afsavnsstab.

Trailerbetingelser

 1. Traileren må kun føres af lejeren eller evt. medlejere som angivet i lejekontrakten.

 2. Udlejeren er ikke ansvarlig for skader på personer eller gods opstået i forbindelse med brugen af det lejede.

 3. Udlejeren er ikke økonomisk ansvarlig for tidstab eller andet tab som lejer måtte påføres som følge af funktionssvigt af det lejede.

 4. Udlejeren er ikke ansvarlig for driftstab, avancetab eller indirekte tab.

 5. Traileren må ikke fremlejes eller benyttes til befordring af personer.

 6. Traileren skal tilbageleveres til udlejers plads til den fastsatte tid, og i samme stand som ved udlevering.

 7. Såfremt lejeren har beskadiget traileren, er udlejer berettiget til at tilbageholde det evt. indbetalte depositum, indtil en opgørelse over reparationens omkostninger foreligger, for herefter at modregne disse omkostninger heri.

 8. Lejer skal ved modtagelsen af traileren kontrollere, at denne er i orden, særligt med hensyn til bremser, signalapparater samt lygter.

 9. Det påhviler lejer at ansvarsforsikre trækkrogen på køretøjet. Dette er ikke en forsikring, der automatisk er omfattet af bilens ansvarsforsikring.

 10. Der kræves et særskilt tillæg til når der skal køres i udlandet. Forhør din udlejer omkring udlandskørsel.

 11. Lejer har ved enhver skade en selvrisiko på op til 15.000 kr. medmindre det fremgår af lejekontrakten, at forsikringen er tegnet med et lavere selvrisikobeløb.

 12. Det er lejers ansvar at være i besiddelse af kørekort, der giver ret til at trække den lejede trailer. Det er ydereligere lejers ansvar, at totalvægt for bil og trailer overholdes.

Forretningsbetingelser

 1. Følgende skal oplyses og medbringes for at du kan leje en bil hos One2move Biludlejning.
  • Gyldigt kørekort
  • Sygesikringsbevis
  • Betalingskort

 2. Hvordan betaler jeg?
  Hvis du booker bilen mere end 48 timer før afhentningstidspunkt, betales efter eget valg enten 100% eller 25% + afbestillingstryghed, af lejeprisen ved booking og det resterende beløb ved afhentning af bilen. Booker du inden for 48 timer før afhentningstidspunktet, betales hele beløbet ved bookingen.
  • Ved underskrift af lejekontrakten accepterer kortholder at udlejeren jfr. gældende lovgivning kan efterdebitere eller ændre transaktionsbeløbet.
  • Udlejeren kan efterdebitere eller ændre beløb, der vedrører brændstof, ekstra kilometer, selvrisiko ved skader, billeje, parkerings-/færdselsafgifter og andre beløb der vedrører lejen.

 3. Kan jeg annullere min bestilling? 
  • Ved afbestilling med afbestillingstryghed
  Har du tilkøbt afbestillingstryghed er det muligt at afbestille bilen op til 1 time før afhentningstidspunktet, og kun betale 25% af lejeprisen samt afbestillingstryghedsgebyret. Hvis afbestillingen sker indenfor 24 timer før afhentningstidspunktet, skal du fremvise en lovlig grund, fx lægeerklæring og udfylde sygeformularen som kan fremsendes via vores kundeservice. 
  • Ved afbestilling uden afbestillingstryghed
  Har du ikke tilkøbt en afbestillingstryghed ved booking, og afbestillingen sker indenfor 7 døgn før afhentningstidspunktet, har One2move ret til at opkræve den totale lejepris.Sker afbestillingen før 7 døgn inden afhentning, skal du kun betale 25% af lejeprisen. Ved spørgsmål eller afbestilling bedes du kontakte os på tlf. 70 20 88 04.

 4. Depositum
  Betaler du med kreditkort ved booking så tager vi ikke depositum. Derfor anbefaler vi naturligvis at du ved booking betaler med kreditkort. Hvis du betaler med debetkort, kan du hos nogle afdelinger blive opkrævet et depositum alt efter din alder og/eller biltypen. Bemærk: Ikke alle vores afdelinger tillader kontantbetaling. Kontakt vores kundeservice, hvis du vil vide om din lokale One2move afdeling opkræver depositum.

 5. Hos One2move kan du vælge følgende former for leje:
  • Almindelig dagsudlejning
  • Ugetilbud
  • Bilabonnement (+28 dage)
  Se vores priser ved at klikke her.

 6. Bilabonnement
  Bilabonnement aktiveres kun ved billeje på +28 dage fra bookingens start. Eventuelle gratis lejedage medregnes ikke.

 7. Autostole, selepuder og barnepuder er tilgængelige mod et gebyr. Udlejer er ikke ansvarlig for korrekt montering af disse.

 8. Du skal afhente lejebilen til den aftalte tid. Manglende afhentning giver One2move ret til at opkræve den totale lejepris. 

 9. Aflevering skal ske til den aftalte tid. Ved forsinket eller manglende aflevering uden forudgående aftale, vil bilen efter 4 timer blive meldt stjålet, og du vil blive opkrævet gebyrer herfor.

 10. One2move er ikke ansvarlig for personer eller bagage der transporteres i de lejede biler. One2move er ikke ansvarlig for nogen former for indirekte tab.

 11. Af sikkerhedsmæssige grunde er det forbudt at transportere farligt gods i de lejede biler.

 12. Ved forsinket aflevering bærer One2move intet ansvar for lejerens forsinkelser i rejseplanerne. Der ydes ingen former for kompensation herfor.

 13. Undgå gebyrer i forbindelse med din billeje:
  • Aflevér bilen til den fastsatte tid og i samme stand som ved modtagelsen
  • Husk at påfylde brændstof efter aftale med udlejer
  • Betal udstedte parkerings- og færdselsafgifter mm.
  • Dyr og rygning er forbudt alle i biler

 14. Gavebeviser
  • For indløsning af gavebeviset, skal dette medbringes ved afhentning af lejebilen
  • Gavebeviset kan ikke anvendes sammen med andre rabataftaler
  • Gavebeviset kan ikke indløses i ferieperioder eller helligdage
  • Der kan kun anvendes ét gavebevis pr. kunde årligt
  • Gavebeviset kan ikke ombyttes til kontanter

 15. Kampagnekoder
  • Kampagnekoder kan ikke kombineres med andre kampagnekoder
  • Kampagnekoder, kan ikke benyttes ved bilabonnement

 16. Når du skal køre til udlandet, skal du tilføje udlandsforsikring ved booking. Forhør udlejer omkring udlandskørsel. 

 17. Enhver tvist og ethvert krav, der opstår i relation til en lejeaftale skal afgøres efter dansk ret.

 18. Ovenstående betingelser opdateres løbende. One2move tager forbehold for eventuelle fejl, ændringer, pris- og afgiftsforhøjelser samt restriktioner, der kan pålægges af One2move eller myndigheder.

 19. One2move modtager gerne både ris og ros fra vores kunder, da vi betragter dialogen med vores kunder som en mulighed for at gøre vores service endnu bedre. Send gerne ris og ros på [email protected].

Abonnementsbetingelser

One2move Bilabonnement er en abonnementsløsning på udlejningsbiler, hvor du får en bil til rådighed på månedsbasis. Betalingen for abonnementet vil blive gennemført månedligt, hvor den første betaling skal falde på dagen for oprettelsen af abonnementet.

Sådan opretter du et abonnement

Du kan oprette et bilabonnement ved at gennemføre vores bestillingsproces online, hvor du fastsætter lejeperiodens varighed, forsikringsbetingelser og diverse tilkøb som eksempelvis kilometer. Du skal godkende vores forretnings- og abonnementsbetingelser ved bestilling, hvorefter du indtaster dit kreditkort og gennemfører betalingen. Efter oprettelsen er gennemført får du tilsendt en bekræftelse og en faktura per mail.

Betingelser

Ved oprettelse af abonnementet accepterer du, at One2move må trække et månedligt beløb svarende til den opgivne månedlige abonnementspris på dit kreditkort. Du modtager en faktura ved abonnementets oprettelse og efterfølgende ved afslutningen af lejeperiode.

Ansvars- og hæftelsesforhold

Kunden er forpligtet til at levere lejebilen tilbage på slutdatoen for abonnementet, med mindre andet er aftalt. Kunden er desuden forpligtet til at sikre dækning på sit kreditkort i abonnementets løbetid, således de månedlige rater bliver betalt til tiden.

Skulle kunden ønske at skifte kreditkort i løbet af abonnementsperioden, skal kunde kontakte kundeservice, hvorefter kundeservice vil slette det forhenværende kreditkort fra databasen, og erstatte det med kundens nye kreditkort.

Opsigelse og bindingsperiode

Abonnementet opsiges automatisk efter udløbet af abonnementsperioden. Abonnementsperioden er fastsat af kunden ved bestilling, hvor der indtastes, hvor længe abonnementet skal vare. Ønskes abonnementet opsagt inden udløbet af abonnementsperioden skal kunden kontakte kundeservice.

Copyright © one2move. All rights reserved.